SEX Online Dating at Sex Seznamka zdarma - Gay,Lesbian, Hetero - SexFunPartners.com sex seznamka

Upozornění: K návštěvě těchto stránek a vzniku členství na www.sexufunpartners.commusíte být starší než 18 let. Zobrazením nebo užíváním těchto stránek návštěvník potvrzuje, že je osobou starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům.

Smlouva o poskytování seznamovací služby (dále také „smlouva“). Smlouva se řídí obchodními podmínky pro zákazníky serveru www.sexfunpartners.com 

Obchodní podmínky pro zákazníky serveru www.sexfunpartners.com

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydány Jakubem Kučerou, místem podnikání Panenská 3971/29, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 72598948 (dále jen „provozovatel“), který provozuje server www.sexufunpartners.com (dále také „server“). Čtěte prosím obchodní podmínky pečlivě, abyste se ujistili, že jim rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem. Okamžikem vzniku členství jsou zákazníkům na serveru www.sexufunpartners.com poskytovány seznamovací služby (dále jen „služba“). Tímto okamžikem je mezi zákazníkem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování seznamovacích služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky po dobu trvání jeho členství.  Na návštěvníky, kteří se na serveru www.sexufunpartners.com neregistrují jako členové, se vztahují tyto obchodní podmínky přiměřeně. Pokud s obchodními podmínkami nesouhlasíte, na serveru www.sexufunpartners.com se prosím neregistrujte, na server nevstupujte ani dále jej nevyužívejte.

1.Popis rozsahu služeb

 

 1. Golfpartners.cz provozuje internetový seznamovací portál, který poskytuje zákazníkům bezplatné členství (základní členství) i členství formou placené registrace (VIP členství). Zákazník získá vznikem VIP členství přístup do databáze profilů ostatních zákazníků www.sexufunpartners.coma informace o nich. Informace VIP členů jsou zobrazeny a dostupné pod doménou www.sexufunpartners.comOkamžikem získání VIP členství souhlasí zákazník s tím, že jeho údaje budou zpřístupněny jiným VIP členům.
 2. Zákazníci disponující základním členstvím, mohou kdykoli uzavřít placené VIP členství. Před uzavřením placeného VIP členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vznikne teprve v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného členství a souhlasí s platební povinností.
 3. www.sexufunpartners.com nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu www.sexufunpartners.com neodpovídá za to, že během doby trvání smlouvy nedojde ke kontaktu s jiným zákazníkem.
 4. www.sexufunpartners.com si vyhrazuje právo zablokovat údaje zákazníků v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nesprávné.
 5. www.sexufunpartners.comzaručuje dostupnost služeb po dobu 90% kalendářního roku. Do dostupnosti serveru se nezahrnují výpadky serveru neovlivnitelné www.sexufunpartners.com, zaviněné například nutnou údržbou, vyšší mocí, technickými poruchami internetu nebo pochybením poskytovatele internetových služeb.
 6. Aby zákazník mohl využívat služeb www.sexufunpartners.comv plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie a musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivavání Java Skript, cookies). Uživatelům starší nebo málo rozšířené technologie se může stát, že budou moci službu využívat jen omezeně.

2.Přístup/uzavření smlouvy

 

 1. Přístup k užívání serveru www.sexufunpartners.com předpokládá přihlášení. Pro platné přihlášení zákazník potřebuje platnou emailovou adresu a platné uživatelské heslo.
 2. Podmínkou vzniku členství zákazníka je dovršení 18 roku života a plná způsobilost k právním úkonům.
 3. Po přihlášení vzniká mezi www.sexufunpartners.com a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného základního členství. Tento vztah se řídí  těmito obchodními podmínkami.
 4. Po přihlášení obdrží zákazník email potvrzující vznik bezplatného základního členství.
 5. Před uzavřením placeného VIP členství bude zákazník informován o obsahu příslušné placené služby, době trvání VIP členství, cenách a platebních podmínkách.
 6. Smluvní vztah placeného členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od www.sexufunpartners.com potvrzení o platbě.

3.Platební podmínky

 

 1. Platbu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem.
 2. Platbu u www.sexufunpartners.comzákazník provádí převážně přes platební portál paypal.com nebo ccbill.com poskytující bezpečnou platbu po internetu.
 3. Uzavřením placeného členství a zadáním platebních údajů dává zákazník www.sexufunpartners.com oprávnění k provedení platby.

4.Využití, předávání a zprostředkování dat

 

 1. Při provozování služeb se www.sexufunpartners.com vždy řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
 2. www.sexufunpartners.com prohlašuje, že neshromažďuje ani neukládá žádné osobní informace o zákazníkovi.

 

5.Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď

 

 1. Odhlášení bezplatného základního členství (vymazání profilu) zákazníkem je možné kdykoli.
 2. www.sexufunpartners.com neprovádí automatické prodloužení VIP placeného členství.
 3. Po ukončení placeného VIP členství získá zákazník automaticky status bezplatného základního členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.
 4. Právo zákazníka vypovědět placené VIP členství zůstává nedotčeno. Výpovědní doba je 14ti denní a počíná běžet dnem následujícím po odeslání výpovědi formou emailu na (využijte kontaktního formuláře na našich stránkách v sekci "kontakt")
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit VIP členství zákazníka, a to bez udání důvodů, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění, a to zejména v případě porušení povinností stanovených v čl. 7.
 6. Zákazník, který si zakoupil placené VIP členství, nemá v případě své výpovědi nebo okamžitého zrušení VIP členství nárok na vrácení peněz s výjimkou přetrvávajících technických problémů a nefunkčnosti serveru www.sexufunpartners.com po dobu jednoho měsíce.

6.Odpovědnost poskytovatele

 

 1. www.sexufunpartners.com odpovídá v rámci smlouvy za škody způsobené zákazníkovi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany www.sexufunpartners.comv souvislosti s provozováním serveru.

7.Odpovědnost a povinnosti zákazníka/zakázané chování/zproštění odpovědnosti

 

 1. Zákazník nese odpovědnost za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které na serveru www.sexufunpartners.com poskytne.
 2. Zákazník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že popisují jeho osobně, tj. charakter, dovednosti atd. Smluvní strany se dohodly, že www.sexufunpartners.com má právo správnost uvedených údajů v případě potřeby ověřit.
 3. Zákazník se zavazuje využívat služby portálu www.sexufunpartners.com pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň potvrzuje, že se v okamžiku vzniku VIP členství nenachází v jiném trvalém vztahu.
 4. Zákazník se zavazuje, že v souvislosti se svým členstvím nesleduje žádné podnikatelské a/nebo jiné obchodní záměry. Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely.
 5. Zákazník se zavazuje, že při registraci a při užívání seznamovacího serveru nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorským právem chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními.
 6. Zákazník se zavazuje při registraci a při využívání seznamovacího serveru dodržet právní řád České republiky.
 7. Zákazník v žádném případě nesmí (zakázané chování) zejména – záměrně vydávat osobní údaje třetích osob za vlastní, nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o platebních kartách třetích osob, nesmí zpřístupnit osobní informace jako je jméno, příjmení, telefonní a faxová čísla, adresy bydliště, emailové adresy, fotografie nebo url bez svolení oprávněných třetích osob, šířit hanobící nebo urážlivý materiál, ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby a porušovat práva třetích osob, nahrávat soubory obsahující viry, užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky, nezachytávat emaily nebo se o to pokoušet, dělat reklamu jiným portálům, odesílat řetězové dopisy,poskytovat informace o uživatelským jménech a heslech (profilu) třetím osobám.
 8. Za nepřístupné komerční nebo obchodní využití ve smyslu těchto obchodních podmínek provozovatel považuje zejména: placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoli druhu, propagace internetových stránek, odkazy na jiné seznamovací portály, uvádění telefonních čísel barevných linek (erotické linky), kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, hledání zaměstnanců/modelek/modelů atd., komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů od jiných zákazníků ke komerčním účelům.
 9. Poruší-li zákazník povinnost vyplývající z uživatelského vztahu, může www.sexufunpartners.compožadovat náhradu za takto vzniklé škody nebo zaplacení nezbytných nákladů. To neplatí, pokud uživatel neodpovídá za porušení povinností. www.sexufunpartners.com neodpovídá zákazníkovi za porušení povinností ze strany jiných zákazníků, jako například pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob. Za porušení povinností vyplývajících z čl. 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 se zákazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

 

8.Zablokování profilu v případě podezření na porušení povinností

 

 1. V případě oprávněné stížnosti třetí osoby, při podezření na porušení práv třetích osob, jiných zákazníků nebo těchto obchodních podmínek je www.sexufunpartners.com oprávněn dočasně zablokovat uživatelský profil zákazníka.
 2. Pokud to bude pro www.sexufunpartners.com možné, bude zákazníka o úmyslu zablokování účtu informovat v podobě upomínky, aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. V případě, že nebude možné upomínku zaslat, zablokuje www.sexufunpartners.com uživatelský profil okamžitě, aby nevznikla škoda portálu www.sexufunpartners.comjinému zákazníkovi nebo třetí osobě.
 3. www.sexufunpartners.com je oprávněn kdykoli smazat resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen smluvní vztah. Zablokování či smazání je možné i v přídě, že hrozí škoda www.sexufunpartners.com nebo jiným zákazníkům.
 4. Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného členství zůstává zablokováním obsahu nedotčena.

9.Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tato smlouva nahrazuje jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami, které se týkají předmětu této smlouvy.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

 

 

 

 

Vnútorné pravidlá

Vyhradzujeme si právo, pri plnom vedomí, modifikovať tieto zmluvné podmienky, kedykoľvek, a tieto sú platné až do zaslania nových zmluvných podmienok pre prevádzkovú Stránku. Vaše nepretržité použitie Služby vás zaväzuje akceptovať tieto podmienky, vrátane akýchkoľvek zmien alebo modifikácií, ktoré uskutočníme. Ak vám nebudú vyhovovať akékoľvek súčasné alebo budúce zmeny v týchto pravidlách, môžete požiadať o zrušenie tejto Služby prostredníctvom nášho formulára. Taktiež si vyhradzujeme právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k celej alebo hocijakej časti Služby, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia alebo právnej zodpovednosti. Môžeme zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť ktorúkoľvek časť Služby, príp. celú Službu, kedykoľvek, vrátane použitia ktorejkoľvek funkcie Služby, databázy, alebo obsahu, bez predchádzajúceho upozornenia alebo právnej zodpovednosti. Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý predložíte tejto Službe, bez predchádzajúceho upozornenia vás a bez našej právnej zodpovednosti za tento čin. Našim cieľom je včas zabezpečiť priebeh služby; avšak nezaručujeme vám, že vaše predloženie/zadanie bude uskutočnené v rámci očakávaného časového úseku. Nebudeme mať voči vám žiadnu právnu zodpovednosť ohľadom výpadku služby, ktorý je pôsobený našou údržbou serverov alebo základnej technológie Služby, zlyhania našich servisných poskytovateľov (vrátane telekomunikácií, hosťovania a poskytovateľov kapacity) počítačových vírusov, prírodných katastrof alebo iných ničivých udalostí a škôd nášho vybavenia, taktiež zapríčinených vyššou mocou, vojnou, občianskym nepokojom alebo inou príčinou, ktorá presahuje hranice racionálneho dispečingu.

Váš obsah

Po predložení materiálu Službe ste povinní a zaručujete sa, že: Vy, váš zákazník a poskytovateľ licencie nebude požadovať žiadne poplatky s ohľadom na materiál, ktorý postúpite pre naše stránky, vrátane ale nie limitované poplatkom pre vás, tretím účastníkom, hudobným vydavateľom, automatickým právnym agentom, právam poskytovateľov, osobám ktoré prispeli alebo sa objavili vo vašich materiáloch, vašim schvaľovateľom, odborom alebo združeniam; Máte plné právo a moc vstúpiť do a konať v súlade s týmito Pravidlami, a zabezpečili ste všetky súhlasy tretích strán, držiteľov licencií a povolení nevyhnutných pre vstup a konanie v súlade s týmito pravidlami, Materiál ktorý postúpite našim stránkam neobsahuje „vzorky/ukážky“ žiadneho nahratého zvuku tretej strany alebo hudobnej kompozície a neprekračuje žiadny „kopyrajt“ tretej strany, ani licenciu, obchodnú značku obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva, taktiež propagačné práva alebo zachovanie tajomstva alebo mravné zásady; Materiál, ktorý postúpite, nie je a nebude porušovať žiadne zákony, predpisy, vyhlášky alebo nariadenia; Materiál, ktorý postúpite, nie a nebude hanlivý, urážlivý, pornografický alebo obscénny, a vy ste dovŕšili najmenej 15 rokov. S postúpením zvukových nahrávok alebo hudobných kompozícií alebo iného audio a/alebo audiovizuálneho obsahu pre nás týmto povoľujete nám a našim pobočkám, našim obchodným partnerom po celom svete nulový licenčný poplatok, neexkluzívnu licenciu pre:

 • verejné vystupovanie, zobrazovanie, vysielanie, zakódovanie, vydávanie, modifikovanie, reprodukciu, prenášanie, vyrábanie, distribuovanie a synchronizáciu s vizuálnymi obrazmi vašich materiálov, ich celku alebo častí, samotných alebo v kompilácií s obsahom poskytnutým tretími stranami prostredníctvom akéhokoľvek média dnes známeho alebo v budúcnosti vymysleného za účelom predvádzania, propagácie a distribúcie vášho materiálu, používateľom, ktorí hľadajú za účelom stiahnutia alebo na druhej strane získania a/alebo uloženia práce v odľahlej databáze prístupnej užívateľom;
 • Váš materiál prispôsobte tak, aby bol dostupný ako audio a/alebo ako video stream (strím/tok); ;
 • Použitie akýchkoľvek ochranných známok, obchodných názvov včlenených vo vašich materiáloch a použitie podobnosti je obsiahnuté vo vašich materiáloch.

 


Ochrana vášho hesla a povolenie

Súhlasíte, že budete poskytovať pravdivé informácie, správne, aktuálne a kompletné informácie o vás požadované v Procese registrácie služby a taktiež aktualizovať vaše informácie. Nesmiete prezradiť vaše prihlasovacie heslo nikomu inému a taktiež nemôžete použiť heslo iného. Ste zodpovední za zachovanie dôveryhodnosti vášho účtu a hesla. Neautorizovaný prístup ku Službe je vedený ako porušenie týchto pravidiel a nedodržanie zákonov.

Požiadavky pre odstránenie výpisov/zoznamov

Ak sa domnievate, že materiál, ktorý je uložený a sprístupnený nanašom servery do istej miery porušuje vaše vlastnícke práva, prosíme o okamžité ohlásenie. Takúto požiadavku budeme individuálne posudzovať.

Stránky a obsah tretích účastníkov

Táto Služba obsahuje linky na iné internetové adresy ktoré vlastnia alebo spravujú naši obchodní partneri alebo tretí účastníci. Vaše použitie hocijakej z tých stránok podlieha podmienkam, ktoré si stanovili tretí účastníci. Nemáme žiaden prístup ani kontrolu nad tretími účastníkmi a nie sme zodpovední za zmeny alebo ich obsahovú stránku. Nami včlenený hocijaký materiál v Servisnej databáze vyhľadávania alebo linku na naše stránky neznamená, že má našu podporu alebo súhlas.

Vaše zriadenie Služby

Čo sa týka našej stránky, určitý materiál, ktorý postúpite, sa môže podľa nášho úsudku taktiež stať dostupným určitým partnerom po celom svete. Ak odhalíme, že ste manipulovali údaje alebo štatistiky pre určité materiály, rezervujeme si právo tieto odstrániť z našich stránok a taktiež z našich pobočiek. Obsah Služby je mienený na vaše osobné použitie a nekomerčné účely. Všetky materiály zverejnené v Službe vrátane ale nie výhradne pre fotky, grafiku, obrázky, ilustrácie, zvukové klipy a krátke animácie sú chránenie autorskými právami. Nesmiete meniť, publikovať, odosielať, zúčastňovať sa na prenose alebo predaji, reprodukovaní, vytvorení nových prác, distribuovať, reprodukovať, zobrazovať a nijakým iným spôsobom zneužívať nijaký materiál alebo obsah alebo službu celkovo alebo jej časť. Ak Služba obsahuje reklamné plochy, četovacie okná, nové skupiny, fóra, komunity a/alebo správy alebo komunikačné zariadenia ( hromadne „Fóra“) súhlasíte, že v hocijakom z týchto Fór budete len odosielať alebo prijímať správy a materiál, ktorý je príslušný k určitému Fóru. Bez obmedzenia už vyššie spomenutého, súhlasíte že nebudete (I) očierňovať, zneužívať, obťažovať, sledovať, vyhrážať sa alebo iným spôsobom porušovať práva iných osôb; (II) publikovať, posielať, nahrávať, distribuovať alebo rozširovať akýkoľvek nevhodný, znevažujúci, hanlivý, porušujúci, obscénny, nemravný alebo protizákonný obsah, meno, materiál alebo informáciu; (III) nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, porušené súbory, alebo iné podobné softvéry alebo programy ktoré by mohli poškodiť činnosť iných osobných počítačov; (IV) robiť reklamu alebo ponúkať na predaj akékoľvek produkty alebo služby pre komerčné účely; (V) viezť alebo napomáhať prieskumom, súťažiam, pyramídovým princípom alebo reťazovým listom; (VI) sťahovať súbory zaslané iným užívateľom fóra, ktorého poznáte alebo by ste mali poznať, nemôže byť legálne distribuovaný v takejto záležitosti; (VII) falzifikovať alebo zmazať autorské práva, právne alebo iné poznámky alebo zákonom chránené označenia alebo značky originality alebo softvérové zabezpečenie alebo iný materiál, ktorý je obsiahnutý v nahranom súbore; alebo (VIII) obmedziť alebo zakázať inému užívateľovi využívať fórum. Vyhradzujeme si právo zrušiť váš prístup ku ktorémukoľvek alebo všetkým fóram, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia z akejkoľvek príčiny vôbec. Ak si, podľa nášho uváženia, vyberiete používateľské meno, ktoré je obscénne, nemravné, urážlivé alebo ktoré môže na druhej strane vystaviť našu stránku verejnému zneváženiu alebo posmechu, vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia automaticky vám zmeniť používateľské meno, vymazať vašu poštu z fóra, zamedziť prístup k fóram alebo hocijakú kombináciu týchto možností. Ak si budete stále podľa nás vyberať sporné používateľské mená, vyhradzujeme si právo natrvalo ukončiť váš prístup k fóram, Službám alebo oboje. Nebudete využívať túto Službu pre nelegálne účely. Používanie Služby podlieha zákonom a legálnemu procesu a nič v nej zahrnuté nesmie obmedzovať naše právo byť v zhode so štátnymi, súdnymi, a právnymi požiadavkami výkonnej moci, ktoré sa vzťahujú k vášmu používaniu Služby alebo informáciám, ktoré poskytujete alebo nami zozbieranými s ohľadom na takéto použitie.

Právne Zásady a Poznámky

Takýmto spôsobom súhlasíte poskytnúť náhradu, chrániť a zachovávať Službu a všetkých našich príslušníkov, riaditeľov, vlastníkov, agentov, poskytovateľov informácií, pobočky a držiteľov licencií (súhrnne, „Strany“) bezúhonne voči všetkým rizikám, škodám, nákladom a výdavkom (vrátane poplatkov pre právnika) spôsobených ktoroukoľvek stranou v súvislosti s hocijakou reklamáciou/žalobou pochádzajúcou z (1) akéhokoľvek použitia alebo údajného použitia vášho účtu alebo hesla hocijakou osobou, či už vami poverenou alebo nie, (2) hocijaká sťažnosť spôsobená materiálom, ktorý ste postúpili Službe, vrátane ale nie výhradne sťažnosti na urážke na cti, porušenie reklamných práv/alebo súkromia, porušenie autorských práv, zneužitie obchodnej značky a akákoľvek sťažnosť alebo právna zodpovednosť vzťahujúca sa k obsahu, kvalite alebo produkcii materiálov, ktoré ste postúpili Službe. Vyhradzujeme si právo, na naše vlastné náklady, vziať na seba výhradnú ochranu a kontrolu akejkoľvek záležitosti inak budeme požadovať od vás odškodné, a v takomto prípade vy súhlasíte spolupracovať v prípadnej obhajobe sťažnosti. Záznam/zoznam alebo jeho absencia, a taktiež každého dokumentu vo vyhľadávaní databázy Služby, neznamená žiadnu garanciu pre vás ani pre žiadnu inú spoločnosť, produkty, alebo služby spomínané v takom dokumente. Odmietame zodpovednosť alebo právnu zodpovednosť za informácie alebo materiál zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania Služby. Odmietame zodpovednosť za zmazanie, zlyhanie skladovania, mylne doručenie alebo neskoré doručenie akéhokoľvek materiálu alebo informácie. Odmietame zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú sťahovaním alebo povolením prístupu k akejkoľvek informácii alebo materiálu na Webe alebo internete použitím vyhľadávača Služby. NEGARANTUJEME VAM ZE SLUZBA BUDE NEPRETRZITA ALEBO BEZCHYBNA. DODATOČNE VÁM NEGARANTUJEME ČO SA TÝKA OBDRŽANÝCH VÝSLEDKOV CEZ VYUŽITIE SLUŽBY ALEBO OBSAHU. SLUŽBA A OBSAH SÚ DISTRIBUOVANÉ NA PRINCÍPE „AKÉ JE, TAK JE AJ DOSTUPNÉ“. AKÝKOLVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY JE NA VAŠE VLASNÉ RIZIKO A UVÁŽENIE, A JEDINE VY BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKY POTENCIÁLNE ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME ALEBO STRATU DÁT, SPOSOBENÉ SŤAHOVANÍM TAKÝCH MATERIÁLOV. NEGARANTUJEME VÁM V PODSTATE NIČ, ANI GARANCIU NÁZVU, ALEBO IMPLICITNÚ GARANCIU PREDAJNOSTI ALEBO SPOSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, S OHĽADOM NA SLUŽBU, AKÝKOLVEK OBSAH ALEBO PRODUKT ALEBO SLUŽBY PREDAJNÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY. OBZVLÁŠŤ SÚHLASÍTE, ŽE BERIETE NA SEBA ÚPLNÉ RIZIKO ČO SA TÝKA KVALITY A PREVEDENIA SLUŽBY A VHODNOSTI ALEBO KOMPLETNOSTI ÚDAJOV JEJ OBSAHU. MY NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ Z POUŽITIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽIŤ SLUŽBU, DOKONCA AJ VTEDY KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOST TAKÝCHTO ŠKôD. VYHRADZUJEME SI PRÁVO UKONČIŤ SLUŽBU KEDYKOĽVEK BEZ OHLÁSENIA. Akékoľvek sporné body alebo sťažnosti týkajúce sa týchto pravidiel alebo našich stránok budú konzultované prostredníctvom záväznej zmluvy podľa pravidiel komerčnej zmluvy Posudkovej Asociácie . (http://www.adr.org/ Akákoľvek sporná otázka alebo sťažnosť sa má posudzovať individuálne, a nemá sa spájať s inými posudkami, sťažnosťami alebo spornou otázkou žiadnej inej strany. Arbitráž má byť riadená v San Franciscu, Kalifornia, a rozsudok na základe arbitrážneho rozhodnutia môže byť prihlásený na akýkoľvek súd na to jurisdikciu. Aj vy aj my sa môžeme snažiť vyhľadať kompromis alebo predbežné oslobodenie od súdu s jurisdikciou v San Franciscu, Kalifornia, potrebné k chráneniu práv alebo vlastníctva vášho alebo „Strán“ (alebo ich agentov, dodávateľov a poddodávateľov) až do ukončenia arbitráže. Tieto Pravidlá sú podstatou celého súhlasu medzi nami a „Stranami“ s ohľadom na Službu, nahradzuje všetko už napísané alebo ústne dohodnuté. Ak hocijakej časti týchto pravidiel je udané byť neplatnou alebo nevymáhateľnou na základe príslušného práva, potom neplatné a nevymožiteľné ustanovenie bude považované náhradou za platnú, vymáhateľnú províziu ktorá sa najviac približuje zámeru originálneho ustanovenia a zvyšok Pravidiel má rovnakú účinnosť. Niektoré štáty nedovoľujú výnimky predpokladanej garancie alebo ohraničenia právnej zodpovednosti za náhodné alebo výsledné škody, takže niektoré ohraničenia alebo výnimky sa nemusia na vás vzťahovať. V takýchto štátoch je limitovaná naša právna zodpovednosť a zodpovednosť tretích strán, ako poskytovateľov obsahu a ich vlastných agentov v plnom rozsahu dovolenom zákonom.

Terms and Conditions

We reserve the right, in our sole discretion, to modify these Terms and any Service fees, at any time, effective upon the date we post a new set of Terms on the Service site. Your continued use of the Service constitutes your binding acceptance of these Terms, including any changes or modifications that we may make. If any part of these Terms or any future changes to these Terms are not acceptable to you, you may cancel your Service by contacting us through our support form. We also reserve the right, in our sole discretion, to restrict, suspend or terminate your access to all or to any part of the Service at any time for any reason without prior notice or liability. We may change, suspend or discontinue all or any aspect of the Service at any time, including the availability of any Service feature, database, or content, without prior notice or liability. We reserve the right to remove any material that you submit to the Service for any reason without prior notice to you and without liability to us. Our goal is to ensure timely processing services; however, we do not guarantee that your submission will be processed within the expected timeframe. We will not have any liability to you as a result of service outages that are caused by our maintenance on the servers or the technology that underlies the Service, failures of our service providers (including telecommunications, hosting and power providers) computer viruses, natural disasters or other destruction or damage of our facilities, an act of God, war, civil disturbance or other cause beyond our reasonable control.

Your content

By submitting material to the Service, you represent and warrant that: We, our customers and licensees shall not be required to make any payments with respect to material that you submit to our sites, including, but not limited to, payments to you, third parties, music publishers, mechanical rights agents, performance rights societies, persons who contributed to or appear in your materials, your licensors, unions or guilds; You have full right and power to enter into and perform under these Terms, and have secured all third-party consents, licenses and permissions necessary to enter into and perform under these Terms, The material that you submit to our sites does not contain "samples" of any third party's sound recording or musical composition and will not infringe on any third party's copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights, rights of publicity or privacy or moral rights; The material that you submit is not and will not violate any law, statute, ordinance or regulation; The material that you submit is not and will not be defamatory, trade libelous, pornographic or obscene, and You are at least eighteen years of age. By submitting sound recordings or musical compositions or other audio and/or audio-visual content to us, you grant us, our affiliates, and our business partners a worldwide, royalty-free, nonexclusive license to:

 

 • publicly perform, publicly display, broadcast, encode, edit, alter, modify, reproduce, transmit, manufacture, distribute and synchronize with visual images your material, in whole or in part, alone or in compilation with content provided by third parties, through any medium now known or hereafter devised for the purpose of demonstrating, promoting or distributing your material, to users seeking to download or otherwise acquire it and/or (ii) storing the work in a remote database accessible by users;
 • Make your material accessible as audio and/or video streams;
 • Use any trademarks, service marks or trade names incorporated into your material and use the likeness of any individual whose performance or image is contained in your material.

 


Protect your password and subscription

You agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself as requested in the Service's registration process and to update your information. You may not reveal your subscription password to anyone else and you may not use anyone else's password. You are responsible for maintaining the confidentiality of your subscription account and password. Unauthorized access to the Service is a breach of these Terms and a violation of the law.

Requests for removal of listings

If you believe that material you own has been copied and made accessible in a manner that violates your intellectual property rights, please notify us immediately. We will consider such requests individually.

Third party sites and content

This Service contains links to other Internet sites that our business partners and other third parties own or operate. Your use of each of those sites is subject to the terms and conditions, if any, that each of those sites have posted. We have no control over third party sites and we are not responsible for any changes to or content on them. Our inclusion of any material in the Service's search database or a link on our sites is not an endorsement of that material or link or the companies that own or operate the material or linked sites.

Your conduct on the Service

In addition to our Site, certain material that you submit may, in our sole discretion, also become available to certain partners around the world. If we discover that you have manipulated the data or statistics for certain materials, we reserve the right to remove the product from our site and any of our Affiliates. The content on the Service is intended for your personal, noncommercial use. All materials published on the Service, including, but not limited to, photographs, graphics, images, illustrations, sound clips and flash animation are protected by copyright. You may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, reproduce, create new works from, distribute, perform display or in any way exploit any of the materials or content or the service in whole or part. If the Service contains bulletin board services, chat areas, news groups, forums, communities and/or message or communication facilities (collectively, the "Forums"), you agree to use any Forum only to send and receive messages and material that are proper and related to that particular Forum. Without limiting the foregoing, you agree that you will not (i) defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal right of others; (ii) publish, post, upload, distribute or disseminate any inappropriate, profane, defamatory, infringing, obscene, indecent or unlawful topic, name, material or information; (iii) upload files that contain viruses, corrupted files, or any other similar software or programs that may damage the operation of another person's computer; (iv) advertise or offer to sell any goods or services for any commercial purpose; (v) conduct or forward surveys, contests, pyramid schemes or chain letters; (vi) download any file posted by another user of a forum that you know or reasonably should know, cannot be legally distributed in such matter, (vii) falsify or delete any author attributions, legal or other proper notices or proprietary designations or labels of the origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded; or (viii) restrict or inhibit any other user from using and enjoying the forum. We reserve the right to terminate your access to any or all of the forums at any time without notice for any reason whatsoever. If, in our sole discretion, you choose a username that is obscene, indecent, abusive or which might otherwise subject our site to public disparagement or scorn, we reserve the right, without prior notice to you, to automatically change your username, delete your posts from the Forums, deny you access to the Forums, or any combination of these options. If you continue to choose usernames that we find objectionable, we reserve the right to permanently terminate your access to the Forums, the Service or both. You will not use the Service for illegal purposes. Use of the Service is subject to existing laws and legal process, and nothing contained herein shall limit our right to comply with governmental, court and law enforcement requests or requirements relating to your use of the Service or information provided to or gathered by us with respect to such use.

Legal Policies and Notices

You hereby agree to indemnify, defend and hold the Service, and all of our officers, directors, owners, agents, information providers, affiliates and licensors (collectively, the "Parties") harmless from and against any and all liability, losses, costs and expenses (including attorneys' fees) incurred by any Party in connection with any claim arising out of (1) any use or alleged use of your account or password by any person, whether or not authorized by you, (2) any claim arising out of the material that you submit to the Service, including, but not limited to, claims for defamation, violation of rights of publicity and/or privacy, copyright infringement, trademark infringement and any claim or liability relating to the content, quality, or performance of materials that you submit to the Service. We reserve the right, at our own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and in such case, you agree to cooperate with our defense of such claim. The listing, or absence of listing, of any document in the Service's search database does not imply any warranty or guarantee by us, for any companies, products, or services described in such documents. We disclaim any and all responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, reliability, or operability or availability of information or material displayed in the Service's search results. We disclaim any responsibility for the deletion, failure to store, mis-delivery, or untimely delivery of any information or material. We disclaim any responsibility for any harm resulting from downloading or accessing any information or material on the World Wide Web or Internet using search results from the Service. WE DO NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. IN ADDITION, WE DO NOT MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM USE OF THE SERVICE OR THE CONTENT. THE SERVICE AND THE CONTENT ARE DISTRIBUTED ON AN "AS IS, AS AVAILABLE" BASIS. ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE SERVICE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY POTENTIAL DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. WE DO NOT MAKE ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE SERVICE, ANY CONTENT OR ANY PRODUCTS OR SERVICES SOLD THROUGH THE SERVICE. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOU WILL ASSUME THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SERVICE AND THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ITS CONTENT. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WE RESERVE THE RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. Any controversy or claim arising out of or relating to these Terms or our sites will be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Any such controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The arbitration shall be conducted in San Francisco, California, and judgment on the arbitration award may be entered in any court having jurisdiction thereof. Either you or we may seek any interim or preliminary relief from a court of competent jurisdiction in San Francisco, California necessary to protect the rights or property of you or the Party (or its agents, suppliers, and subcontractors) pending the completion of arbitration. These Terms constitute the entire agreement between you and the Parties with respect to the Service, and supersedes all previous written or oral agreements. If any part of these Terms is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the Terms shall continue in effect. Some states do not allow exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. In such states, our liability and that of our third party content providers and their respective agents shall be limited to the greatest extent permitted by law.